Numer KRS: 0000780595

Numer konta bankowego: 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Centrum Integracji Społecznej w Kobiernikach

Jak zostać uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej Fundacji NA TEMAT w Kobiernikach

Skaczący ludzieChcesz zostać uczestnikiem NASZEGO CENTRUM?? TO NIC TRUDNEGO.

Poniżej opisujemy KROK PO KROKU od czego należy zacząć, aby stać się Uczestnikiem Centrum.

KROK PIERWSZY – Czy mogę zostać Uczestnikiem Centrum?

Uczestnikiem naszego Centrum MOŻE zostać osoba:

 • bezrobotna zamieszkała na terenie miasta Płocka, powiatu płockiego oraz gmin ościennych,

 • bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 • uzależniona od alkoholu,

 • uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających,

 • chora psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

 • zwolniona z zakładu karnych, mająca trudności w integracji ze środowiskiem,
  w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 • uchodźca realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 • osoba niepełnosprawna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnikiem Centrum NIE MOŻE zostać osoba, która posiada prawo do:

 • zasiłku dla bezrobotnych;

 • zasiłku przedemerytalnego;

 • świadczenia przedemerytalnego;

 • renty strukturalnej;

 • renty z tytułu niezdolności do pracy;

 • emerytury;

 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

KROK DRUGI – Czy uczestnictwo w Centrum jest tym, czego szukam?

Zapoznaj się z naszą ofertą i naszymi oczekiwaniami wobec Ciebie:

Centrum Integracji Społecznej oferuje Ci między innymi:

 • pracę w formie zatrudnienia socjalnego na czas określony (okres uczestnictwa
  w zajęciach w Centrum może trwać do 11 miesięcy, jednak jeżeli analiza stanu realizacji programu uzasadnia potrzebę przedłużenia okresu uczestnictwa w zajęciach w Centrum można przedłużyć go o dodatkowy okres nieprzekraczający 12 miesięcy);

 • świadczenie integracyjne w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych;

 • 6 dni wolnych od zajęć, a w przypadku przedłużenia tego uczestnictwa dodatkowo 6 dni wolnych;

 • możliwość ukończenia kursów i szkoleń – zdobycie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych;

 • zajęcia warsztatowe, treningi oraz konsultacje indywidualne z psychologiem;

 • warsztaty motywacyjne;

 • zajęcia reintegracji zawodowej z instruktorami zawodu;

 • zajęcia reintegracji społecznej z pracownikiem socjalnym oraz pomoc socjalną;

 • zajęcia z doradcą zawodowym – pomoc w aktywnym poszukiwaniu zatrudnienia;

 • badania lekarskie przed rozpoczęciem programu;

 • odzież roboczą;

 • jeden ciepły posiłek dziennie.

Centrum Integracji Społecznej oczekuje od Ciebie:

 • dyspozycyjności od poniedziałku do piątku w systemie zmianowym w godzinach od 7.00 do 20.00. według ustalonego wcześniej harmonogramu pracy Centrum,

 • czas tygodniowego pobytu uczestnika w Centrum nie może być krótszy niż 30 godzin
  i dłuższy niż 40 godzin (6-8 godzin dziennie);

 • chęci podjęcia zatrudnienia;

 • zaangażowania w działania prowadzone w Centrum;

 • chęci i motywacji do zmiany sytuacji życiowej;

 • chęci i motywacji do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności;

 • uczestnictwa w zajęciach grupowych;

 • współpracy z instruktorami zawodu, psychologiem, pracownikiem socjalnym
  i doradcą zawodowym;

 • koleżeńskiej postawy względem innych Uczestników Centrum.

Jeśli masz pytania, lub coś jest dla Ciebie niejasne, zadzwoń i zapytaj, chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania:

Kierownik Centrum:

Aleksandra Wyszyńska

Tel.: ……………………………..

Pracownik socjalny:

Tel.: ……………………………..

KROK TRZECI –Chcę zostać Uczestnikiem CIS. Jak to zrobić?

 1. Pobierz w siedzibie Centrum (Kobierniki 21 , pokój …………………) lub z naszej strony wniosek zgłoszeniowy (www……….), wypełnij go i złóż u nas. Pracownik socjalny Centrum poinformuje Cię telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 2. Zgłoś się na wyznaczony termin rozmowy kwalifikacyjnej – koniecznie pozytywnie nastawiony. Przekonaj nas, że CHCESZ z nami pracować.

 3. Jeśli wynik rozmowy będzie pozytywny zadzwonimy do Ciebie z informacją, że możesz zostać Uczestnikiem Centrum – po załatwieniu następujących formalności:

  1. badanie lekarza medycyny pracy (skierowanie na badania otrzymasz od nas);

  2. diagnoza psychologiczna;

  3. diagnoza pracownika socjalnego/doradcy zawodowego.

 4. Zgłoś się do pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej celem poinformowania go o chęci uczestnictwa w Centrum i umówienia się na wywiad w miejscu zamieszkania.

 5. W przypadku zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku umów się na wizytę, celem zgłoszenia swojego udziału w Centrum oraz zmianę statusu z osoby bezrobotnej na osobę poszukującą pracy.

KROK CZWARTY- PODPISANIE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ZATRUDNIENIA.

W pierwszym dniu podpiszemy „UMOWĘ/ KONTRAKT” nazywany INDYWIDUALNYM PROGRAMEM ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO, w którym ustalimy zasady naszej współpracy
w Centrum.

UCZESTNICTWO W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ JEST SZANSĄ NA:

 • polepszenie swojej sytuacji materialnej uczciwie pracując;

 • zdobycie nowych umiejętności zawodowych i doświadczenia;

 • podniesienie swoich kompetencji społecznych i interpersonalnych;

 • odbudowanie lub nabycie nawyków związanych z byciem pracownikiem;

 • zwiększenie aktywności w poszukiwaniu zatrudnienia;

 • nauczenie się pracować w zespole;

 • otrzymanie wsparcie od osób będących w podobnej sytuacji życiowej;

 • otrzymanie pomocy od specjalistów;

 • udowodnienie sobie, że jesteś potrzebny i potrafisz pracować.