Numer KRS: 0000780595

Numer konta bankowego: 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Centrum Integracji Społecznej w Kobiernikach

Reintegracja społeczna

Kobieta i mężczyznaReintegracja społeczna prowadzona w Centrum Integracji Społecznej Fundacji NA TEMAT to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, w tym również o charakterze samopomocowym. Działania reintegracji społecznej odbywają się jeden dzień w tygodniu dla wszystkich grup pracujących w poszczególnych warsztatach.

W ramach reintegracji społecznej uczestnicy biorą udział w warsztatach motywacyjnych, warsztatach z doradztwa zawodowego, grupach terapeutycznych dla osób uzależnionych, warsztatach rodziny oraz usamodzielniania ekonomicznego.

 

Bloki tematyczne warsztatów motywacyjnych obejmują:

 • zasady komunikacji interpersonalnej,

 • sztuka skutecznego porozumiewania się,

 • trening zachowań asertywnych,

 • wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości, świadomości własnej wartości jako elementarnej jednostki społeczeństwa,

 • umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych, konstruktywności działań w sytuacjach trudnych,

 • kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej,

 • praca nad zmianą postaw i wartości w odniesieniu do pracy zawodowej (nauka poprawnych zachowań w środowisku pracy),

 • nauka pełnienia ról społecznych - np. odpowiedzialny rodzic, pracownik, interakcje między pracownikami w zakładzie pracy,

 • świadomości jakości pracy.

Blok tematyczny obejmujące warsztaty z doradztwa zawodowego:

 • wzmocnienie motywacji do aktywności zawodowej i społecznej,

 • pomoc w nabywaniu umiejętności samodzielnego i skutecznego poszukiwania pracy i aktywnego poruszania się na rynku pracy,

 • nabywanie umiejętności autoprezentacji, sporządzania dokumentacji związanej z zatrudnieniem,

 • uświadomienie konieczności ciągłego kształcenia i doskonalenia umiejętności zawodowych i społecznych,

 • nauka wyznaczania sobie celów życiowych (krótkoterminowych i długoterminowych) i sposób ich realizacji.

Zadania grupy terapeutycznej dla osób uzależnionych:

 • wzmacnianie motywacji do utrzymania abstynencji,

 • propagowanie zdrowego trybu życia (bez nałogów) i uświadamianie zagrożeń płynących z powrotu do uzależnień,

 • poznanie akceptowanego społecznie systemu wartości,

 • samoakceptacja i zwiększenie akceptacji ze strony innych,

 • zwiększenie otwartości, usprawnienie relacji interpersonalnych,

 • wzmocnienie wiary we własne siły,

 • samodzielne podejmowanie trudnych decyzji i wyborów,

 • nabycie umiejętności współżycia z innymi w społeczeństwie.

CIS realizuje reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

 • kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu

 • nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu,

 • przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych;

 • naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą;

 • uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 • nabycie umiejętności w organizowaniu życia rodzinnego oraz podziale obowiązków domowych,

 • opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny w przypadku podjęcia pracy przez osobę długotrwale bezrobotną,

 • tworzenie grup samopomocowych,

Usamodzielnienie ekonomiczne:

 • szkolenie w zakresie gospodarowania własnymi zasobami finansowymi,

 • pomoc w znalezieniu pracy,

 • nabywanie umiejętności racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi poprzez; określenie stopnia ważności potrzeb,

 • nauki planowania i monitorowania wydatków, nauki dokonywania podstawowych operacji bankowych, rozliczania podatku itp. oraz zaspokajania potrzeb własnym staraniem, poprzez osiągnięcie samodzielności ekonomicznej dzięki zatrudnieniu lub działalności gospodarczej.

Reintegracja zawodowa

Reintegracja zawodowa prowadzona przez Centrum Integracji Fundacji NA TEMAT ma na celu pomoc w odbudowaniu i podtrzymaniu u uczestników zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy.

Głównym celem reintegracji zawodowej jest nabycie przez uczestników CIS umiejętności zawodowych, przyuczenie do wykonywania pracy, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych

W ramach aktywizacji zawodowej zajęcia odbywają się 5dni w tygodniu przez 6 godzin dziennie w jednej z czterech prowadzonych przez nas sekcji.

Uczestnicy pracują pod nadzorem instruktorów zawodu w celu nabycia umiejętności zawodowych. Uczestnikom przysługuje ubranie robocze, przeszkolenie w zakresie BHP, badanie lekarskie, a także jeden posiłek regeneracyjny dziennie w trakcie zajęć. Wybrani uczestnicy mogą także liczyć na premię motywacyjną lub premię szkoleniową, w zależności od indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej.

 

Ponadto w ramach zajęć reintegracji zawodowej w Centrum oferujemy:

 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,

 • pomoc prawną, konsultacje i doradztwo w podjęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym działalności w formie spółdzielni socjalnej,

 • pomoc w uzyskaniu lokalu na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Zajęcia praktyczne odbywają się również u Pracodawców współpracujących z CIS w:

 • firmie ogólnobudowlanej zajmującej się wykonywaniem prac wykończeniowych oraz instalatorskich,
 • firmie zajmującej się pielęgnacją terenów zieleni oraz pielęgnacją trawników, kwietników, rabat oraz sadzeniem, przesadzaniem i pielęgnacją drzew i krzewów,
 • ośrodku leczenia uzależnień prowadzonym przez Fundację NA TEMAT,
 • w ramach świadczenia usług na rzecz klientów indywidualnych (działalność odpłatna CIS).