Numer KRS: 0000780595

Numer konta bankowego: 04 1140 2004 0000 3402 7940 2290

Centrum Integracji Społecznej w Kobiernikach

Uścisk dłoni

 

Nasi partnerzy

Fundacja NA TEMAT jako organ prowadzący CIS w Kobiernikach od lat współpracuje z:

 • Samorządem Gminy Stara Biała
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starej Białej
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku
 • Poradnią Zdrowia Psychicznego w Płocku
 • Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku.

Współpracujemy również z instytucjami zewnętrznymi i lokalnymi pracodawcami:

 • Firma "Czar-Instal Cezary Krzemiński"
 • Firma „Ciesielstwo – Jarosław Martyniuk”
 • Firma „Taurus sp. z o.o.”
 • „Ośrodek Pomocy Psychologiczno-Terapeutycznej PRACOWNIA w Płocku z oddziałem całodobowym w Kobiernikach”

 

Dla pracodawców

Szanowni Państwo, Pracodawcy i Przedsiębiorcy powiatu i Miasta Płocka mamy zaszczyt zaprosić Państwa do aktywnej współpracy w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie długotrwale bezrobotnych, uczestniczących w Programie Centrum Integracji Społecznej FUNDACJI NA TEMAT w Kobiernikach.

Współpraca z Centrum to okazja do obniżenia kosztów zatrudnienia oraz pozyskania dobrego pracownika.
Nasza placówka podejmuje różnorodne działania, które w sposób pośredni lub bezpośredni prowadzą do zwiększenia zatrudnienia i poprawy standardu życia osób wykluczonych społecznie.

Szczególnie ważną formą działania jest partnerska kooperacja z Pracodawcami.

Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy i utrzymującego się wskaźnika bezrobocia.


Centrum Integracji Społecznej Fundacji NA TEMAT w Kobiernikach jest podmiotem realizującym nowoczesny program reintegracji społecznej i zawodowej. Dzięki pracy zespołu specjalistów odbudowany zostaje potencjał społeczno-zawodowy uczestników, co zwiększa ich szanse na powrót do normalnego życia. Z drugiej zaś strony CIS dysponuje konkretnymi narzędziami, które mogą stanowić pomoc dla Pracodawców w pozyskiwaniu rzetelnych i wykwalifikowanych pracowników.

Prowadzimy sekcje zawodowe umożliwiające pełne przygotowanie do wykonywania konkretnych zawodów. Podczas bloków zajęć warsztatowych uczestnicy zdobywają konkretne umiejętności niezbędne w danym fachu.

W ramach wspólnych działań oferujemy Pracodawcom:

 1. Świadczenie usług podwykonawczych w obszarach naszych sekcji.

 2. Praktyki zawodowe w formie świadczenia usług przez uczestnika Centrum nawet do sześciu miesięcy.

 3. Organizacja targów pracy. Podczas zorganizowanych przez Centrum Targów Pracy pracodawcy mają okazje do przedstawienia swojej oferty, a Uczestnicy
  i odwiedzający możliwość do bezpośredniego nawiązania relacji z lokalnymi firmami, a także z instytucjami wspierającymi zatrudnienie w regionie oraz innymi organizacjami.

Po okresie praktyk zawodowych lub po ukończeniu Programu w Centrum, istnieje możliwość skorzystania z dotacji Funduszu Pracy na mocy ustawy o zatrudnieniu socjalnym – na roczne, tzw. zatrudnienie wspierane absolwentów CIS.

Co to jest zatrudnienie wspierane?

Zatrudnienie wspierane odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą (reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy), a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego Uczestnika, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, a PUP do refundowania pracodawcy części wypłacanego tej osobie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej:

 • 100% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne,
  w pierwszych 3 miesiącach

 • 80% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne, w kolejnych 3 miesiącach

 • 60% zasiłku dla bezrobotnych wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne,
  w następnych 6 miesiącach.

UWAGA: pracodawca nie zwraca dotacji w przypadku zerwania umowy przez którąś ze stron (pracodawca – pracownik) – nie musi też (ale może) zawierać kolejne umowy o zatrudnienie, po ustaniu zatrudnienia wspieranego.

Jakie formalności należy wykonać, aby rozpocząć współpracę z Centrum?

 • należy zwrócić się do Centrum i zgłosić zapotrzebowanie na pracownika. Centrum typuje kandydata odpowiadającego zgłoszonym oczekiwaniom pracodawcy,

 • podpisać z Centrum porozumienie w sprawie szkolenia zawodowego Uczestnika na okres 6 miesięcy praktyki zawodowej – (wzór porozumienia),

 • po zakończonej praktyce zawodowej należy złożyć wniosek o zatrudnienie wspierane do Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku).

Pracodawco, Przedsiębiorco! Włączając się w realizację programu Centrum i jego doskonalenie wspólnymi siłami jesteśmy w stanie doprowadzić do usamodzielnienia i uniezależnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym od instytucji pomocowych, a jednocześnie do funkcjonowania w społeczeństwie tak, żeby ich praca nie była tylko źródłem dochodu, ale także elementem poczucia własnej godności.